728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ทต.ภูเรือ เปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ ปี 2556

ทต.ภูเรือ เปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ ปี 2556


ทต.ภูเรือ เปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ ปี 2556
   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสระหนองคล้า ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย ได้มีการจัดงานเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ ปี 2556 ขึ้น มีนายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายภูวนัย วิจิตรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ นายพิษณุ คล้ายทิม รองนายกฯ หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านอำเภอภูเรือ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

   นายภูวนัย วิจิตรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลภูเรือ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์ ของเทศบาลตำบลภูเรือ ในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่พัฒนาบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพชีวิต พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังส่งเสริมให้บุคคลรู้จักเคารพในกฎ กติกา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสำคัญยิ่ง คือการก่อเกิดความสามัคคีสมานสามัคคีในหมู่บ้าน ชุมชน และใช้เวลาว่างมาเล่นกีฬา

---Advertisement---