728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , คุมประพฤติ จ.เลย โครงการพลังครอบครัว พลังชุมชน พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อ.ท่าลี่

คุมประพฤติ จ.เลย โครงการพลังครอบครัว พลังชุมชน พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อ.ท่าลี่


คุมประพฤติ จ.เลย โครงการพลังครอบครัว พลังชุมชน พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด อ.ท่าลี่
วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย นำโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มกิจกรรมชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มสอดส่องฟื้นฟูฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ  ร่วมปฏิบัติงานโครงการพลังครอบครัว พลังชุมชน พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลย ที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอท่าลี่ 
โดยมีกิจกรรมการรับรายงานตัวทุกภารกิจ พร้อมการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด การอบรมให้ความรู้  คำแนะนำตักเตือนจากพนักงานคุมประพฤติ  อาสาสมัครคุมประพฤติ และสาธารณสุขอำเภอนาแห้ว โดยการให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติดให้โทษ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๖๙  คน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่อำเภอ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาแห้ว และอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นอย่างดี 

ที่มา : กรมคุมประพฤติ 
---Advertisement---