728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย มอบใบรับรองเกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ

จ.เลย มอบใบรับรองเกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ


จ.เลย มอบใบรับรองเกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เขตอำเภอวังสะพุง 3 ตำบล กว่า 1,000 ราย

วันนี้ (15 พ.ย. 56 ) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางนันทนา ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย ร่วมกันมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง ให้แก่ชาวสวนยางพาราของอำเภอวังสะพุง 3 ตำบล คือ ตำบลหนองหญ้าปล้อง , ตำบลโคกขมิ้น และ ตำบลผาบิ้ง รวม 1,070 ราย
นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง กล่าวว่า อำเภอวังสะพุงมีเขตการปกครอง 10 ตำบล 144 หมู่บ้าน มีเกษตรกรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 4,135 ราย 5,321 แปลง อำเภอได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองเป็น 5 จุดผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวกับเกษตรกรที่มารับหนังสือรับรอง ว่า รัฐบาลประกาศใช้มาตรการชดเชยค่าปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง แทนการแทรกแซงราคารับซื้อ เนื่องจากการแทรกแซงราคาจะเป็นผลทำให้ราคายางพาราในตลาดราคาสูงขึ้น ประเทศไทยจะเสียเปรียบในการแข่งขันราคาในตลาดโลก แต่การชดเชยค่าปัจจัยการผลิต จะไม่ทำให้กลไกราคาในตลาดสูงขึ้น ในขณะที่เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยตามโครงการ จากรัฐบาลโดยตรง หลักจากเกษตรกรได้รับการรับรองอย่างถูกต้องแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร จะแจ้งรายชื่อไปให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อโอนเงินชดเชยค่าปัจจัยการผลิต ในอัตราไร่ละ 2,520 บาท จำนวนไม่เกิน 25 ไร่ เข้าบัญชีของเกษตรกรทันที

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้จังหวัดเลย ได้มอบหนังสือรับรองเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไปแล้ว 11,309 ราย ในขณะที่ ธกส. ได้รับข้อมูลและโอนเงินค่าชดเชยให้เกษตรกรไปแล้ว 1,189 ราย พื้นที่เปิดกรีด 15,285 ไร่ เป็นเงินชดเชยค่าปัจจัยการผลิต 38,500,000 บาทเศษ


VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---