728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อำเภอด่านซ้ายมอบใบรับรองขึ้นเกษตรกรปลูกยางพาราและข้าวโพด

อำเภอด่านซ้ายมอบใบรับรองขึ้นเกษตรกรปลูกยางพาราและข้าวโพด


อำเภอด่านซ้ายมอบใบรับรองขึ้นเกษตรกรปลูกยางพาราและข้าวโพด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมอำเภอด่านซ้าย จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ส.ส.เลย เขต 3 เป็นประธานการมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย หน.ส่วนราชการ ชาวบ้านกว่า 400 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธีมอบใบรับรอง
นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี 2556/57 ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ เพื่อออกใบรับรองให้เกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยให้เกษตรอำเภอด่านซ้าย เป็นหน่วยงานทำหน้าที่การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.2556-วันที่ 15 ต.ค.2556 โดยให้ความช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเป็นเงินสดในอัตราไร่ละ 2,520 บาท ผ่านทางธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ ในวันนี้อำเภอด่านซ้าย ได้มอบให้เกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 169 ครัวเรือน 190 แปลง พื้นที่ 1,519.50 ไร่

---Advertisement---