728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย จัดงานโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

จ.เลย จัดงานโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน


จ.เลย จัดงานโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ศักดิ์  พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีหน่วยงานเครือข่ายทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิอาสาสมัคร ครูและนักเรียนเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2556 จากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกในแต่ละปี จำนวนถึง 1.3 ล้านคน เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ระลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน และตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน องค์การอนามัยโลกจึงประกาศให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เข้าใจถึงถึงผลกระทบ รับรู้ถึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น และตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำ
เพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นองค์การนามัยโลกได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ และองค์การภาคสังคมทั่วโลกได้จัดกิจกรรมรำลึกในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยปีนี้เป็นการเริ่มต้นการรณรงค์เป็นปีแรกและจะดำเนินการต่อเนื่องทุกปีต่อไป สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ 1 หมื่นกว่า คน สำหรับจังหวัดเลยในปีงบประมาณ 2556 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 125 คน และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี2553 ถึงปี 2555 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 142 คน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์สร้างเสริมความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ จึงได้จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
ภาพจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
---Advertisement---