728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , , จ.เลย พัฒนาในการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จ.เลย พัฒนาในการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


จ.เลย พัฒนาในการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สู่ความเป็นเสรี ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการก้าวสู่ความเป็นเสรี ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จังหวัดเลยจะนับยุทธิ์ภูมิที่ได้เปรียบทางพรหมแดนมาพัฒนาในการรองรับอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานทิศเหนือของจังหวัดเลย มีพรหมแดนติดต่อกับแขวงไซยะบูลี และแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองไหลกั้นพรมแดนระหว่างกัน ดังนั้นจากพรหมแดนที่แนบชิดจึงนำมาสู่การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน 

ซึ่ง นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย (ททท.) กล่าวว่า ในปี 2558 จะพยายามผลักดันให้จังหวัดเลยเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างอำเภอท่าลี่และ สปป.ลาว อาทิ แขวงไชยบุรี แขวงเวียงจันทร์ และหลวงพระบาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกัน และคาดว่าจะสามารถเปิดใช้เส้นทางดังกล่าวและรองรับการเปิดประชาอาเซียนได้ในปี 2558 ซึ่งจะทำให้เส้นท่าลี่-หลวงพระบาง เดินทางสะดวกมากขึ้น

สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดเลยในปี 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 1.4-1.5 ล้านคน แบ่งเป็นท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงคานจำนวน 5 แสนคน ซึ่งคิดเป็น 1ใน 3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด สร้างรายได้จำนวน 2,200 ล้านบาท สำหรับปี 2556 ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทาง 1.8 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 สร้างรายได้จำนวน 2,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 สำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเชียงคาน จะมุ่งเน้นการนำเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒธรรมประเพณีพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของคนในชุมชน

นอกจากนี้ ททท. เตรียมที่ขยายแหล่งท่องเที่ยวใหม่ริมแม่น้ำโขงเพื่อกระจายตัวนักท่องเที่ยว เช่น เส้นทาง ท่าลี่-เชียงคาน-ปากชม-สังคม (หนองคาย) โดยในเดือนมกราคม 2557 จะนำร่องกิจกรรมปั่นจักยานริมฝั่งโขงในเส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นรายได้หลักของประเทศ การท่องเที่ยวนำพารายได้จากนักท่องเที่ยว กระจายสู่กลุ่มธุรกิจอื่นในหลายภาคส่วน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรมีการตื่นตัวและตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงการปรับกลยุทธ์นำจุดเด่นของที่ตั้งมาพันฒนาให้เกิดประโยชน์ ทั้งเรื่องพรหมแดน และการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---