728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย "โครงการผ่าตัดต้อกระจก"

ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย "โครงการผ่าตัดต้อกระจก"


ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย "โครงการผ่าตัดต้อกระจก"
นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย กล่าวว่า จากการที่อบจ.ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และโรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก ร่วมกันดำเนินการผ่าตัดต้อกระจกในช่วงปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับผลสำเร็จเป็นที่ น่าพอใจ โดยมีผู้มารักษามากถึง 1,538 ราย 

จังหวัดเลยนั้นมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาจำนวนมาก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เป็นโรคต้อกระจกได้ เช่น การใช้สายตาสู้กับแดดมาก ปัจจุบันพบว่าประชากรของจังหวัดเลยมีผู้ป่วยเป็นโรคต้อกระจกที่ยังไม่รักษาอีกมาก สาเหตุเนื่องจากรัฐยังขาดบุคลากรด้านจักษุแพทย์ที่จะให้บริการประชาชนเพียงพอ ทำให้กลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้เท่าที่ควร ประกอบกับจังหวัดเลยเป็นจังหวัดชายแดน การคมนาคมไม่สะดวก จึงไม่สามารถเข้าไปรักษาตามเมืองใหญ่ๆ ได้

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหา ชน) เป็นศูนย์จักษุต้อกระจก มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกือบครบทุกด้าน รวมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัย มีการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การรักษาโรคตา โรคทั่วไปทางตา โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดและรักษาโรคทางตา เช่น สายตาผิดปกติ ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก โรคทางจอตา และวุ้นตา โดยให้การตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ ที่เชี่ยวชาญ

---Advertisement---