728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เชิญร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 'ป.ป.จ.เลย

เชิญร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 'ป.ป.จ.เลย


เชิญร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 'ป.ป.จ.เลย
นางสมพร  สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย  เชิญประชาชนร่วมตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเลย

วันนี้ ( 14 พ.ย.) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ได้ดำเนินการรับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเลย (ป.ป.จ.เลย) ตั้งแต่วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 นั้น โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วย

1. นายธีระนันต์ แสงทอง 2.พ.ต.อ.ธนวุฒิ โพธิ์ชุ่ม 3. นางสุรางค์ สิงหาคำ 4. นายสมพงษ์ เวศมโน5.นายสุรพันธ์ นึกชอบ 6.นายราชัน สุนทรศารทูล 7.พันเอก กาจพสุ เพชรสงคราม 8.นายราเชนทร์ สิงห์สถิตย์ 9.พล.ต.ต.นพดล โรจนกุศล 10.นายศุภชัย แสงโสภณ 11. นายประสิทธิ์ ภูมิภักดิ์12. นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง 13.นายผดุงศักดิ์ อินทร์เจริญ 14. ร.ต.ต. อัครวัฒน์ วลัยศรีสง่า 15. นายธนวัฒน์ สวรรยาธิปัติ 16. นายอำนวย สิทธิมงคล 17. นายดิศกร นาคเสน 18. นายสุวิบูลย์ จำรูญศิริ 19. นายสถาพร บุญเลี้ยง 20. นายกิตติศักดิ์ ยุติธรรม 21. นายองค์กร อมรสิรินันท์ 22. นายสมยศ วิปัสสา 23. นายไพโรจน์ เสาวนนท์ 24. นายจาตุรงค์ ยายืน 25. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ 26. นายพิศณุ คล้ายทิม 27. นางอภิระมณี พรโชคฤดี 28. พ.ต.อ.สำเร็จ มะละโยธา 29. ร.ต.ต. แปลก คณาวัลย์ 30. นายจีรศักดิ์ ยายืน

นางสมพร ระบุว่า เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร จึงอยากเชิญชวนประชาชน เข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครฯ ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย ชั้น 2 สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และพฤติการณ์ของผู้สมัคร ได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย เลขที่ 491 หมู่ที่ 8 อาคารทดสอบวัสดุชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โทรศัพท์ 0-4281-4508 – 9 หรือทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

"ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเลย และสื่อมวลชน ร่วมกันตรวจสอบและให้ข้อมูลผู้สมัคร ว่ามีพฤติกรรมที่ต้องห้ามหรือไม่ เช่น เคยถูกดำเนินคดีอาญา หรือ ไม่ว่าจะเป็นความผิดในด้านจริยธรรม คุณธรรม กับคณะกรรมการสรรหาและสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ว่ามีพฤติกรรมที่ผิดเงื่อนไข หรือไม่ ตามวันและเวลาที่กำหนด แต่หลังจากหมดเขตแล้ว ก็ยังสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก เพื่อคัดเลือกผู้สมัครทั้ง 30 ราย ให้เหลือเพียง 6 ราย ส่งให้คณะกรรมการสรรหา ให้เหลือ 3 ราย เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเลยต่อไป" ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย

---Advertisement---