728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , องค์กรสื่อเลยยื่นหนังสือค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมถึงปธ.วุฒิสภา

องค์กรสื่อเลยยื่นหนังสือค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมถึงปธ.วุฒิสภา


องค์กรสื่อเลยยื่นหนังสือค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมถึงปธ.วุฒิสภา
ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  ว่า ที่ทำการชมรมสื่อเสรีเลย อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเก่า ถนนเจิรญรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตัวแทนชมรมสื่อเสรีเลย ได้ยื่นหนังสือ เปิดผนึก ถึงประธานวุฒิสภาผ่านไปยังตัวแทน พล.ต.ต.องอาจ   สุวรรณสิงห์  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเลย โดยมี  ร.ต.ต. แปลก  คณาวัลย์ เลขานุการ มารับหนังสือ การค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม   

ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... อย่างรีบเร่งรวบรัดและมีเนื้อหาแตกต่างไปจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการเอาไว้ในวาระที่ 1 ทำให้บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากร่างกฎหมายนิรโทษกรรมขยายออกไปครอบคลุมถึงผู้สั่งการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมจนนำไปสู่การบาดเจ็บล้มตายและขยายระยะเวลาของการนิรโทษกรรมออกไปจนทำให้นักการเมืองที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นจะได้รับประโยชน์จากร่างกฎหมายฉบับนี้อีกด้วยการพิจารณาร่างกฎหมายด้วยวิธีการดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ชมรมสื่อเสรีเลย  ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีสื่อมวลชนท้องถิ่น จ.เลย และประชาชนหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพเป็นสมาชิก  เห็นว่าการจัดทำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมนี้ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานที่เป็นสากล  ที่มุ่งเน้นนิรโทษกรรมให้ผู้กระทำความผิดบัญญัติกฎหมาย  ไม่ตั้งอยู่บนหลักประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และถือเป็นการทำลายหลักนิติรัฐที่ราชอาณาจักรไทยได้ยึดมั่นมาโดยตลอด   จึงขอเรียกร้องให้วุฒิสภาซึ่งต้องเป็นผู้พิจารณาร่างกฎหมายนิรโทษกรรมได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญยับยั้งร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไว้ก่อนและส่งร่างกฎหมายนิรโทษกรรมคืนไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาทบทวนใหม่

---Advertisement---