728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ติดตามงานโครงการเลี้ยงสัตว์ในถิ่นทุรกันดาร อ.นาแห้ว จ.เลย

ติดตามงานโครงการเลี้ยงสัตว์ในถิ่นทุรกันดาร อ.นาแห้ว จ.เลย


ติดตามงานโครงการเลี้ยงสัตว์ในถิ่นทุรกันดาร อ.นาแห้ว จ.เลย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยนายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว และนายประดิษฐ์ พานิช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ หมู่ที่ 4 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดเก็บข้อมูลผลผลิตสะสมไข่ไก่แนะนำการเลี้ยงและสุขาภิบาลไก่ไข่ ติดตามการปรับปรุงโรงเรือนและบริเวณรอบ ๆ โรงเรือน มีการดำเนินการเปลี่ยนเสาไม้ เป็นเสาปูน จำนวน 12 ต้น ล้อมรอบด้วยตาข่าย และคัดเลือกผู้นำเกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อเหมืองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จำนวน 20 ราย เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมผู้นำเกษตรกร(พื้นที่เฉพาะ)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
---Advertisement---