728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ฟ้องศาลปกครองกลาง บริษัท ทุ่งคำ จำกัด

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ฟ้องศาลปกครองกลาง บริษัท ทุ่งคำ จำกัด


กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ฟ้องศาลปกครองกลาง บริษัท ทุ่งคำ จำกัด 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ฟ้องศาลปกครองกลาง
กพร. สปก. สผ. และผู้ว่าฯ ละเลยหน้าที่ และกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ชาวบ้าน ๖ หมู่บ้าน “กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด” ตำบลเขาหลวง ๓๒๒ คน เตรียมฟ้องศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนใบประทานบัตรเลขที่ ๒๖๙๗๑/๑๕๕๕๘ , ๒๖๙๗๒/๑๕๕๕๙ , ๒๖๙๖๘/๑๕๕๗๔, ๒๖๙๖๙/๑๕๕๗๕ และ ๒๖๙๗๐/๑๕๕๗๖ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด และขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ที่ ๑/๒๕๕๒ และคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม คำขอที่ ๑/๒๕๕๕ ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด รวมทั้งเพิกถอนหนังสือยินยอมให้เข้าใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้

นับตั้งแต่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ได้ใช้ดุลพินิจในการออกใบประทานบัตรอนุญาตให้ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้รับสิทธิในการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ ฉบับเดิม รวมทั้งประทานบัตรฉบับใหม่ และในการออกใบอนุญาตประกอบการโลหกรรม และการต่อใบอนุญาตโลหกรรม ให้แก่บริษัททุ่งคำ รวมถึงการยินยอมให้บริษัททุ่งคำ เข้าใช้ที่ดิน ๓๖๙ – ๓ – ๑๗ ไร่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นผลให้บริษัททุ่งคำ ได้รับสิทธิในการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ และการประกอบโลหกรรม ตลอดจนใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๓๓

ซึ่งในเวลาต่อมาการประกอบกิจการทั้งหมดของบริษัททุ่งคำ ได้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ทำให้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางน้ำสาธารณะเสื่อมประโยชน์ ทำลายระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์อันเป็นสภาพดั้งเดิมของพื้นที่ จนก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนใน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านนาหนองบง, บ้านกกสะท้อน, บ้านภูทับฟ้า, บ้านห้วยผุก, บ้านโนนผาพุงพัฒนา และบ้านแก่งหิน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง

แต่ผลจากการร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นระยะเวลากว่า ๖ ปีที่ผ่านมา เพื่อขอให้หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบทำการตรวจสอบ กำกับดูแล และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัททุ่งคำ ซึ่งมีข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนับสิบครั้งที่พบว่า การประกอบกิจการของบริษัททุ่งคำได้ทำให้สารไซยาไนต์ แคดเมียม สารหนู สารตะกั่ว แมงกานีส ซึ่งเป็นสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่

ความเสียหายต่อคุณภาพชีวิต ต่อสุขภาพ ต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียสำหรับน้ำในการอุปโภคและบริโภค
ค่าเสียหายต่อพืชผลเกษตรกรรม ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปนเปื้อนสารพิษในสภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่อาจใช้ประโยชน์ในห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติได้ตามปกติ
แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง ๔ นอกจากจะเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริงเหล่านั้นโดยมิได้ ดูแล กำกับ แก้ไขให้บริษัททุ่งคำปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์สสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่เพิกถอนใบประทานบัตร ใบอนุญาตโลหกรรม และยังยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งนอกจะเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังเป็นการละเมิดต่อสิทธิของ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” ในการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้ฟ้องคดีและประชาชนในพื้นที่ อันเป็นสิทธิที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ และ ๖๗

ด้วยความพยายามที่ไม่มีความหมายมาตลอด ๖ ปี ซึ่งไม่มีหนทางอื่นใดที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดได้ ชาวบ้าน ๓๒๒ คน จาก ๖ หมู่บ้านในตำบลเขาหลวง จึงจำเป็นต้องออกเดินทางจากหมู่บ้านแบกพาความทุกข์ยาวนานมาฟ้องต่อศาล โดยหวังพึ่งความยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เคยอยู่กันอย่างปกติสุขมาตลอดหลายชั่วอายุคนให้หวนกลับมาดำรงอยู่ได้ดังเดิม

กำหนดการ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ประมาณ ๙.๐๐ น. ยื่นคำร้องฟ้องศาลปกครอง
ประมาณ ๑๑.๐๐ น. แถลงข่าว
ลำดับเหตุการณ์โดยสรุป

นับตั้งแต่ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ได้รับสิทธิในการสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ และการประกอบโลหกรรม ตลอดจนใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๓๓

ประมาณปี ๒๕๔๙ ชาวบ้านบริเวณบริเวณหมู่บ้านนาหนองบง, บ้านกกสะท้อน, บ้านภูทับฟ้า, บ้านห้วยผุก, บ้านโนนผาพุงพัฒนาและบ้านแก่งหิน ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม และพบว่าชาวบ้านบางคนมีอาการผื่นคันตามผิวหนัง ปวดเมื่อยตามร่างกาย เจ็บป่วยบ่อยๆ และมีอาการแสบตา กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อขอให้ตรวจสอบ กำกับดูแล และแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น
ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๐ จังหวัดเลยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำเหมืองแร่และการประกอบโลหกรรมของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีหนังสือให้อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ทำการเปรียบเทียบปรับบริษัท ทุ่งคำ จำกัด เนื่องจากได้ปล่อยให้มีปริมาณสารไซยาไนต์เจือปนในกากแร่ ก่อนนำไปกักเก็บในบ่อกากแร่สูงถึง ๖๒ PPM ซึ่งตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดไว้ไม่เกิน ๒ PPM เท่านั้น
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีหนังสือให้อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ทำการเปรียบเทียบปรับบริษัท ทุ่งคำ จำกัด เนื่องจากได้ปล่อยให้มีปริมาณสารไซยาไนต์เจือปนในกากแร่ ก่อนนำไปกักเก็บในบ่อกากแร่สูงถึง ๖๒ PPM ซึ่งตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดไว้ไม่เกิน ๒ PPM เท่านั้น
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๙ จังหวัดอุดรธานี สรุปรายงานผลการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ทองคำซึ่งบริษัททุ่งคำ ได้รับประทานบัตร (ช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๙) รวมระยะเวลา ๓ ปี พบว่าคุณภาพของน้ำในลำน้ำฮวยและลำห้วยผุก ตำบลเขาหลวง มีค่าไซยาไนต์และแมงกานีสค่อนข้างสูง โดยในปีแรกทำการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ำในลำน้ำสาขาของแม่น้ำเลย รวม ๕ สถานี พบว่ามีค่าแมงกานีสสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี และมีค่าไซยาไนต์เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๓ สถานี

เดือนธันวาคม ๒๕๕๐ โรงพยาบาลวังสะพุง ได้ดำเนินการเจาะเลือดชาวบ้าน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านนาหนองบง, บ้านกกสะท้อน, บ้านภูทับฟ้า, บ้านห้วยผุก, บ้านโนนผาพุงพัฒนา, บ้านแก่งหิน ตำบลเขาหลวง โดยการสุ่มตรวจหาสารไซยาไนต์ จำนวน ๒๗๙ คน ผลปรากฏว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้ทำการตรวจ ได้แจ้งผลการตรวจเลือดพบว่า มีสารไซยาไนต์ในเลือดของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ๕๔ ราย ซึ่งในจำนวนที่ตรวจพบมีค่าสารไซยาไนต์เกินค่ามาตรฐาน ๒๐ คน

ช่วงระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากการจัดเก็บในลำน้ำห้วยเหล็ก พบว่ามีสารหนูสูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินและเก็บในบริเวณลำน้ำฮวย เขตพื้นที่บ้านนาหนองบง หมู่ที่ ๓ บริเวณเหนือฝายห้วยผุก และปากฝายห้วยผุก บ้านนาหนองบง และในลำคลองบริเวณถนนหน้าเหมืองพบสารแมงกานีส สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน และพบสารแคดเมียมในระบบประปาบาดาลบ้านนาหนองบงหมู่ที่ ๓ สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑ จังหวัดเลย แต่งตั้งคณะทำงานเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบริเวณโดยรอบเหมือง ผลการวิเคราะห์พบว่า สารหนู แคดเมียม และแมงกานีสเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ออกประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๒ โดยเตือนว่าประชาชน ไม่ควรนำน้ำมาดื่มหรือใช้ประกอบอาหารโดยตรง

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำจำนวน ๙ จุด ในบริเวณตำบลเขาหลวง พบว่า ระบบประปาหมู่บ้านภูทับฟ้าพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง มีสารหนู ๐.๑๐ และสารตะกั่ว ๐.๑๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นค่าที่เกินมาตรฐาน

เดือนมีนาคม ๒๕๕๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ออกประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๓ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลวังสะพุง ได้ร่วมกันเก็บตัวอย่างหอยขม ปลาไหล ปลากด ผักกูด ข้าวสารขัดสี และข้าวกล้อง ที่เก็บจากลำห้วยเหล็ก ตำบลเขาหลวง ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า หอยขมที่เก็บจากต้นลำห้วยเหล็กมีปริมาณสารหนูสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานให้ประชาชนงดบริโภคหอยขม

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๙ อุดรธานี ร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณโครงการเหมืองแร่ทองคำโดยเก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน จำนวน ๖ จุด นำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำพบว่า จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒ บริเวณน้ำซึมติดสันเขื่อนบ่อเก็บกากแร่ พบว่า สารหนู แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

วันที่ ๑ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน บริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงเหมืองแร่ทองคำ (บริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ) ตำบลห้วยหลวง พบว่าคุณภาพน้ำห้วยเหล็กมีสารหนู เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดิน และมีค่าไซยาไนต์ เกินค่ามาตรฐาน
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และโรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย แจ้งผลการตรวจเลือดหาสารไซยาไนต์ ปรอท ตะกั่วในเลือดของประชาชนจำนวนกว่า ๗๕๐ ราย พบว่าผลการตรวจหาสารไซยาไนต์ในเลือดเกินค่ามาตรฐาน จำนวน ๑๒๔ ราย จากจำนวนที่ส่งตรวจ ๗๕๘ ราย

เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ สันเขื่อนของบ่อเก็บกักกากแร่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ด้านทิศเหนือเกิดการทรุดตัวและพังทลายลง โดยเกิดขึ้นตอนกลางของคันทำนบดินที่บดอัดแน่น เป็นระยะทางยาว ๑๕ – ๒๐ เมตร ลึกประมาณ ๕ เมตร

ขอบคุณข่าวจาก : loeiminingtown.org
---Advertisement---