728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลยออกหนังสือรับรองผู้ปลูกข้าวโพดตามโครงการแทรกแซงแล้ว ๑๕,๐๐๐ คน

จังหวัดเลยออกหนังสือรับรองผู้ปลูกข้าวโพดตามโครงการแทรกแซงแล้ว ๑๕,๐๐๐ คน

ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาข่าว

จังหวัดเลยออกหนังสือรับรองผู้ปลูกข้าวโพดตามโครงการแทรกแซงแล้ว ๑๕,๐๐๐ คน
จังหวัดเลยขึ้นทะเบียนชาวไร่ข้าวโพดตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ๒๗,๐๐๐ ราย ผ่านการประชาคมในหมู่บ้านแล้วกว่า ๑๕,๐๐๐ ราย พร้อมย้ำผู้แจ้งข้อมูลเท็จ หรือสวมสิทธิ์ จะถูกดำเนินคดีฐานฉ้อโกง

          จังหวัดเลยขึ้นทะเบียนชาวไร่ข้าวโพดตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว ๒๗,๐๐๐ ราย ผ่านการประชาคมในหมู่บ้านแล้วกว่า ๑๕,๐๐๐ ราย พร้อมย้ำผู้แจ้งข้อมูลเท็จ หรือสวมสิทธิ์ จะถูกดำเนินคดีฐานฉ้อโกง 

          นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกำหนดราคารับซื้อที่ความชื้นไม่เกิน ๑๔.๕  % กิโลกรัมละ ๙.๐๐ บาท และความชื้นไม่เกิน ๓๐ % กิโลกรัมละ ๗.๐๐ บาท โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อให้เกษตรอำเภอออกใบรับรองเข้าร่วมโครงการได้รายละไม่เกิน ๒๕ ตันในส่วนของจังหวัดเลย มีเกษตรกรแจ้งขอเข้าร่วมโครงการ และสามารถกรอกข้อมูลเข้าระบบจนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้แล้ว ๒๗,๒๖๖ ราย จากนั้นได้ส่งบัญชีผู้เข้าร่วมโครงการให้คณะกรรมการระดับหมู่บ้านไปทำการประชาคม เพื่อรับรองความถูกต้อง ซึ่งมีเกษตรกรผ่านการประชาคมแล้ว ๑๕,๐๓๓ ราย จำนวน ๑๙,๕๓๐ แปลง   พื้นที่ปลูก ๒๘๖,๓๓๐ ไร่ และสำนักงานเกษตรอำเภอได้ออกใบรับรองให้เกษตรกรไปแล้ว ๑๔,๘๙๐ ราย จำนวน ๑๙,๓๓๔ แปลง พื้นที่ปลูก ๒๘๓,๔๕๗ ไร่ ปริมาณผลผลิต ๑๙๖,๘๒๗ ตัน

          นายพงษ์ศักดิ์   วรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดเลย ซึ่งมีผู้ประกอบการจากภาคเอกชนขอเข้าร่วมเป็นจุดรับซื้อและได้รับอนุมัติจากจังหวัดให้เข้าร่วมโครงการ รวม ๓๑ ราย และเริ่มเปิดรับซื้อผลผลิตแล้ว ๑๓ จุด พบข้อสังเกตบางประการ ที่อาจจะนำไปสู่การทุจริตหรือฉ้อโกง เช่น แจ้งพื้นที่ปลูกกับปริมาณผลผลิตมากเกินจริง แจ้งขอขึ้นทะเบียนเกินกว่า ๑ พื้นที่ จังหวัดจึงได้ออกประกาศจังหวัดเลย เพื่อป้องปรามการทุจริตไว้ ว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผลผลิตที่ปลูกเองในฤดูกาลผลิต ๒๕๕๖/๒๕๕๗ และเป็นของตนเองจริง , บุคคลใดนำหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้ ไปขายหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือนำข้าวโพดของบุคคลอื่นมาสวมสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมมาตรการ จะมีความผิดฐานฉ้อโกง มีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไป และขอความร่วมมือผู้พบเห็นพฤติกรรมฉ้อโกงดังกล่าว ขอให้แจ้งข้อมูลไปยัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๘๑๑ – ๑๖๓ หรือ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๙ หรือแจ้งต่อนายอำเภอประจำพื้นที่.

กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---