728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อบจ.เลย จัดโครงการผ่าตัดลดคนตาบอดจากต้อกระจก

อบจ.เลย จัดโครงการผ่าตัดลดคนตาบอดจากต้อกระจก


อบจ.เลย จัดโครงการผ่าตัดลดคนตาบอดจากต้อกระจก
ที่หอประชุมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อบจ.เลย ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคา และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการผ่าตัดเพื่อลดจำนวนคนตาบอดจากต้อกระจก เพื่อผ่าตัดให้คนตาบอดจากต้อกระจกในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย

อาจารย์อรวดี ธงอินเนตร จักษุแพทย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เปิดเผยว่า โครงการลดจำนวนคนตาบอดจากต้อกระจก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นโครงการที่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลศุภมิตร จัดรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในพื้นที่ชนบทห่างไกลในประเทศไทย ตามเป้าหมาย 10,000 ดวงตา

ส่วนการผ่าตัดที่จังหวัดเลย ถือว่ามีการผ่าตัดต้อกระจกมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ทั้งเป็นรูปแบบที่เกิดจากความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นองค์กรหลักประสานงาน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางของคนไข้ อาหารคนไข้ และญาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ อสม.จังหวัดเลย เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็น และประสงค์จะรับตรวจรักษา ส่งรายชื่อมาที่ อบจ.เลย เพื่อตรวจคัดกรอง โดยอำเภอด่านซ้าย ส่งรายชื่อมาทั้งหมด 95 คน ผลการคัดกรองคนไข้ต้อกระจกด้วยทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พร้อมอุปกรณ์ตรวจตา เช่น กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา (slit Lamp) เครื่องตรวจวัดความดันลูกตา (Pneumo Tonometer)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
---Advertisement---