728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จังหวัดเลยทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน จังหวัดเลย

จังหวัดเลยทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน จังหวัดเลย


จังหวัดเลยทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน จังหวัดเลย
ที่วัดศรีบุญเรือง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีทอดกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน จังหวัดเลย ปี 2556 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ประชาชนร่วมพิธี ประเพณีการทอดกฐิน นับเป็นประเพณีอันดีงามที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน การทอดกฐินเป็นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน เป็นทานอย่างหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมราชานุภาพไว้ โดยให้พระภิกษุที่จำพรรษาในอารามใดอารามหนึ่งครบไตรมาส สามารถรับผ้ากฐินและทำพิธีกรานกฐินได้ ในกำหนดระยะเวลาภายหลังวันออกพรรษาแล้ว 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12


อานิสงส์สำหรับผู้ทอดกฐินได้แก่ ได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เป็นการถวายกำลังแก่สมณะพระสงฆ์ผู้ดำรงศาสนา ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัย นิยมบรมพุทธานุญาต รักษาประเพณีที่ดีมิให้เสื่อมสูญ เป็นการบูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดา ได้ชื่อว่าบำเพ็ญมหาทาน ทำทรัพย์สินและชีวิตให้เป็นสาระ สร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท สั่งสมทุนคือบุญกุศลไว้ภายภาคหน้า และเป็นการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพาน ในกาลกฐินปีนี้จังหวัดเลย มีวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน จำนวน 54 วัด ดังนั้นจังหวัดเลย ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ช่วยกันรวบรวมปัจจัยร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทอดกฐินวัดไม่มีเจ้าภาพกฐินในปีนี้


VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 
---Advertisement---