728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , พมจ.เลย ติวเข้มวิธีดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย

พมจ.เลย ติวเข้มวิธีดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย


พมจ.เลย ติวเข้มวิธีดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เลย เปิดเวทีให้ความรู้วิธีการดูแลคนพิการตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ย้ำต้องไม่เลือกปฏิบัติให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย

       วันนี้ (21 พ.ย.) นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการสัมมนาจัดเวทีสร้างสรรค์การจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ เพื่อให้ความรู้และวิธีการแก่หน่วยงานที่ดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิ เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้สิทธิของคนพิการเป็นจริง เพื่อสร้างสังคมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
       


       นายวิสิทธิ์ สนามชวด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดเวทีดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการทุกรูปแบบตามที่บัญญัติในมาตรา 15 กำหนดว่า
       
       การกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการหรือวิธีการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นโดยหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระทำมิได้ แม้จะมิได้มุ่งหมายให้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการโดยตรง แต่ผลของการกระทำนั้นทำให้คนพิการต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ
       
       ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแบ่งแยก การกีดกันหรือการจำกัดสิทธิบนพื้นฐานของความพิการ ซึ่งเป็นความมุ่งประสงค์หรือส่งผลให้คนพิการไม่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง รวมถึงการเลือกปฏิบัติในรูปแบบและการปฏิเสธการช่วยเหลือที่สมเหตุผล
       
       ในกรณีดังกล่าว คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามที่มีการร้องขอแทนคณะกรรมการ จึงได้จัดเวทีสร้างสรรค์ การเข้าถึงสิทธิ เพื่อร่วมกันผลักดันให้สิทธิคนพิการในสังคมไทยเป็นจริง เป็นการป้องกันและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ

---Advertisement---