728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เริ่มจากหมอพยาบาล เจ้าหน้าที่ และญาติผู้ป่วย หากไม่ปฏิบัติตามกฎให้จูงรถเข้ามาในโรงพยาบาล เข้มงวดผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายโดยตั้งจุดตรวจทางเข้าโรงพยาบาล

นายแพทย์ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย กล่าวว่า โรงพยาบาลได้มีนโยบายในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ หมอพยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากร ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนภายในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นด้านการลดจุดเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะถนนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนภายในโรงพยาบาล


สำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา งานสายตรวจจราจรสถานีตำรวจอำเภอด่านซ้ายร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจเข้มงวด ซึ่งมาตรการที่ลงโทษนั้น ทั้งเชิญให้ใช้เส้นทางอื่น และออกใบสั่งปรับแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลังจากการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อย่างจริงจัง ตลอดจนดำเนินการเข้มงวดตรวจจับทั้งคนขับและคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นั้น หมอพยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย รวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนน ในชุมชนอำเภอด่านซ้าย ได้ปฏิบัติตามกฏกว่าร้อยล 90 แล้ว ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โทร. 0-4289-1314

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---