728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย ปรับเปลี่ยนชื่องานดอกฝ้ายบาน 2557

จ.เลย ปรับเปลี่ยนชื่องานดอกฝ้ายบาน 2557


จ.เลย ปรับเปลี่ยนชื่องานดอกฝ้ายบาน 2557
จังหวัดเลย ประกาศปรับเปลี่ยนชื่อ งานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย เป็นงาน “ งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย “ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเลย ได้จัดงานกาชาดประจำปี ของจังหวัดเลยมาเป็นเวลากว่า 30 ปีและมีการปรับเปลี่ยนใช้ชื่องาน มาหลายชื่อ เช่น งานกาชาดประจำปี , งานกาชาดดอกฝ้ายบาน และงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ซึ่งเป็นการพิจารณาให้สอดคล้องตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ละยุคสมัย และในระยะหลายปีที่ผ่านมา มีผู้เสนอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนชื่องาน “ กาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย “ ซึ่งใช้มากว่า 20 ปี เนื่องจากพืชเศรษฐกิจ คือ มะขามหวาน ได้

เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จังหวัดเลยจึงได้จัดการประกวดตั้งชื่องานกาชาดประจำปี ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัด และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเปิดให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการตั้งชื่องานกาชาดจังหวัดเลย ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สำคัญ และเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกผูกพันกับถิ่นกำเนิดจังหวัดเลย มีผู้สนใจเสนอชื่องานเข้าประกวดจำนวนกว่า 100 ชื่อ และคณะกรรมการจัดการประกวดตั้งชื่องานกาชาดจังหวัดเลย ที่จังหวัดตั้งขึ้น ได้พิจารณาตัดสินให้ผลงานของ นางสาวรัชฎาพร วรรณไชย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นชื่อชนะเลิศ คือ “ งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย “ โดยให้เหตุผลว่า จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาว มีการปลูกฝ้าย เพื่อนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม เป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่า เป็นจังหวัดที่ผลิตฝ้ายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ชื่อ “ งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย “ จะใช้เป็นชื่อทางการของงานกาชาดจังหวัดเลย ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งในครั้งนี้ จะเน้นการมีส่วนร่วมของชาวเลยทุกอำเภอ จะมีการจัดขบวนรถแห่ และขบวนการแสดงในพิธีเปิดงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 รวมทั้งการออกร้านแสดงถึงเอกลักษณ์ และผลงาน ผลผลิตเด่น แยกเป็นร้านของแต่ละอำเภอ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดเลย มาร่วมกิจกรรมงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2557 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยทั่วกัน.

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

---Advertisement---