728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , , , , เมืองเลยหนาวหนัก ปภ.ระดมให้ความช่วยเหลือ

เมืองเลยหนาวหนัก ปภ.ระดมให้ความช่วยเหลือ


เมืองเลยหนาวหนัก ปภ.ระดมให้ความช่วยเหลือ
เมืองเลยหนาวหนักปภ.ระดมให้ความช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) รายงานสถานการณ์ภัยหนาวตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 20 จังหวัด 155 อำเภอ 1,093 ตำบล 12,392 หมู่บ้าน ราษฏรได้รับผลกระทบ 1,950,151 ครัวเรือน 6,789,127 คนนายทแกล้ว นุศรีวอ หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดเลย กล่าวว่า หลังจากได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินภัยหนาวหลายพื้นที่ของจังหวัดเลย ทุกหมู่บ้านทุกตำบล เช่นอำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ อำเภอภูกระดึงและอำเภอนาแห้ว ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฏรเป็นวงกว้าง และยังไม่สิ้นสุดจึงอาศัยตามอำนาจมาตราข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองจ่าย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และให้การช่วยเหลือ ไม่เกิน 3 เดือน เป็นกรณีเร่งด่วน

ทั้งนี้ ปภ.จังหวัดเลย กำลังชี้แจงเสนอเรื่องให้ทาง องค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบจ. อบต. เทศบาล โดยย้ำให้ท้องถิ่นต่างๆ หากเงินที่อยู่ในงบประมาณและสามารถสั่งจ่ายได้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวโดยด่วน โดยทางจังหวัดเลยนั้น ได้เสนองบประมาณ ความต้องการใช้เงินนั้นไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อเสนอไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อทำการอนุมติงบประมาณ ออกมาใช้ ขณะนี้อยู่ในขั้นที่ทางจังหวัดเลยกำลังรอเม็ดเงิน จากส่วนกลางจะโอนมาให้จังหวัดเลย เพื่อทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว ขณะนี้ทางสำนักงาน ปภ เลย มีการออกประกาศภัยพิบัติหนาวไปแล้ว 5 อำเภอ และกำลังติดตามสถานการณ์ในหลายๆ อำเภอ นายทแกล้ว กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับทุกอำเภอให้เร่งสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว เช่นผ้าห่ม เสื้อกันหนาว โดยเน้นไปที่กลุ่มของพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ คนชรา เด็ก ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย


ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า ประชาชนยังมีความต้องการอยู่ 170,000 คน ซึ่งขณะนี้ทางภาครัฐได้เตรียมพร้อมในส่วนของงบประมาณไว้รองรับแล้ว ขณะเดียวกันยังมีภาคเอกชนได้แจ้งความจำนวนช่วยเหลือแจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวอีกหลายราย คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวได้มากขึ้นด้วย และในวันจันทร์นี้(23 ธ.ค.56) จะมีการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ระดับจังหวัด ซึ่งจะมีการประกาศ ภัยหนาวเพิ่มอีก 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าลี่ อำเภอปากชม อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว ซึ่ง ทั้ง 4 อำเภอ ดังกล่าว เข้าเกณฑ์ การประกาศภัยหนาว ซึ่งอำเภอ ดังกล่าวนั้น มีอุณหภูมิลดต่ำ 15 องศา ติดต่อ กัน 3 วัน

แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---