728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายหลังใหม่

อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายหลังใหม่


อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายหลังใหม่
   เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2556 นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง ได้เดินทางที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย เป็นประธานเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายหลังใหม่ ทดแทนที่ว่าการหลังเดิมที่ใช้มานานกว่า 35 ปี เพื่อให้บริการประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วยนายอำเภอ 13 อำเภอของจังหวัดเลย หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน รอการต้อนรับ

   นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า อำเภอด่านซ้ายมีประวัติการอพยพมาจากลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี พ่อขุนบางกลางท่าว และ พ่อขุนผาเมือง จัดตั้งเป็นชุมชนเมืองด่านซ้าย และเมืองด่านขวา ขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18-19 และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี 2450 นับถึงปัจจุบัน มีอายุกว่า 100 ปี มีนายอำเภอทำหน้าที่ปกครองดูแล และบริหารพื้นที่มาแล้ว 48 คน อาคารที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายหลังเดิมก่อสร้างและใช้งานมาตั้งแต่ ปี 2520 มีอายุกว่า 35 ปี กรมการปกครองอนุมัติงบประมาณให้สร้างที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ ที่มีสภาพสมบูรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกมากขึ้น เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชนชาวอำเภอด่านซ้าย 51,000 คนเศษ จาก 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน พื้นที่ปกครอง 1,700  ตารางกิโลเมตร ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย  60,894 บาท ต่อคน ต่อปี

   อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ตระหนักและให้ความสำคัญกับส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ อำเภอและ นายอำเภอ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อสร้างความสำเร็จในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำงานให้บริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน
   จากนั้น อธิบดีกรมการปกครองและคณะ ได้ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ เป็นเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ สมาชิกอาสารักษาดินแดนของอำเภอด่านซ้ายด้วย


---Advertisement---