728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย เปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน

จ.เลย เปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน


จ.เลย เปิดโครงการ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ให้เป็นอ้อยโรงงาน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรแทนการปลูกข้าว

วันนี้ (11 ธ.ค.56) ที่พื้นที่แปลงนา บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ให้เป็นอ้อยโรงงาน ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ ทั้งชนิดดิน ปริมาณน้ำฝน สภาพภูมิอากาศ เขตชลประทาน ระดับความสูงของพื้นที่ เพื่อกำหนดนโยบายในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารพื้นที่

เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) และประกาศเขตพื้นที่เกษตรกรรมในการผลิตพืชที่สำคัญ ให้เหมาะสม ตามสภาพของพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเลย มีพืชสำคัญทางเศรษฐกิจที่เพาะปลูก อยู่ คือ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ลำไย สับปะรด แต่เกษตรกรบางส่วนปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ กำไรน้อย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แต่ในระยะเร่งด่วนนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้จังหวัดเลย ขับเคลื่อน

นโยบายการพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมให้เป็นอ้อยโรงงาน ในพื้นที่ รัศมีห่างจากโรงงาน 50 กิโลเมตร คือ อำเภอเมืองเลย วังสะพุง นาด้วง เอราวัณ หนองหิน ผาขาว ภูกระดึง และภูหลวง ให้เป็นทางเลือกโดยความสมัครใจของเกษตรกร กิจกรรมในการเปิดตัวโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม ให้เป็นอ้อยโรงงาน ครั้งนี้ประกอบด้วยการเสวนาเชิงวิชาการ “ ปลูกอ้อยดีอย่างไร “ การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการปลูกอ้อย การสาธิตการปลูก และการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การทำการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพพื้นฐานของพื้นที่ จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ให้ผลผลิตต่อไร่สูง ได้กำไรมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม มาปลูกอ้อย จะทำให้เกษตรกรสะดวก และมีรายได้มากขึ้น เพราะในจังหวัดเลย มีโรงงานน้ำตาลที่จะรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรถึง 2 แห่ง คือ โรงงานมิตรภูหลวง และ โรงงานน้ำตาลขอนแก่น สาขาเอราวัณ จะทำให้เกษตรกรสามารถส่งขายได้ทันที โดยไม่ต้องเดินทางไปขายไกล
VDO


แหล่งที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 
ภาพจาก : sueissaraloei

---Advertisement---