728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 14 ต.นาอ้อ

งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 14 ต.นาอ้อ


เทศบาลตำบลนาอ้อจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 14
ที่ลานวัฒนธรรมนาอ้อ นายภาณุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแลย เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 14 ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านนาอ้อ เป็นการสืบสานงานบุญประเพณีมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาแต่ครั้งพุทธกาล ในปีพุทธศักราช 2542 

ชาวบ้านนาอ้อ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับผู้บริหารของศึกษาธิการจังหวัดเลยในสมัยนั้นดำเนินการจัดต่อเนื่องมา วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประเพณีบุญข้าวจี่ บ้านนาอ้อ ที่มีมายาวนานกว่า 450 ปี เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ ตระหนัก ความเป็นมาของบรรพบุรุษและรากกเหง้าของชุมชน ก่อเกิดความรัก ความสามัคคี มีความภาคภูมิใจ รักบ้านเกิดเมืองนอน เป็นการเผยแพร่ประเพณีให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ก่อเกิดรายได้แก่ชาวตำบลนาอ้อ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดและประทศชาติโดยรวม

DO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

---Advertisement---