728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดตึกสกลมหาสังฆปริณายก 16 โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดตึกสกลมหาสังฆปริณายก 16 โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย


พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิดตึกสกลมหาสังฆปริณายก 16 โรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย
วลา 12. 42 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังโรงพยาบาลภูกระดึง จังหวัดเลย ทรงเปิดตึกสกลมหาสังฆปริณายก 16 โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธนิรามัย และพระรูปเหมือนจวน อุฏฐายี สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สนับสนุนเงินก่อสร้างตึกสกลมหาสังฆ-ปริณายก 16 เป็นตึกสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช จวน อุฏฐายี วัดมกุฏกษัตริยาราม สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เอื้อประโยชน์แด่พระสงฆ์อาพาธ และประชาชนที่เจ็บป่วยในเขตอำเภอภูกระดึง, หนองหิน และใกล้เคียง มีหอผู้ป่วยในทั้งชาย และหญิง รองรับได้ 60 คน, ห้องพิเศษ และห้องพระสงฆ์อาพาธ, ห้องประชุม และห้องทำงาน ตลอดจนหอผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ เพื่อขยายการดำเนินงานดูแล และฝึกผู้พิการทางสายตา ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการดำเนิน-งานของจังหวัด
             
ตึกสกลมหาสังฆปริณายก 16 เป็น 1 ใน 19 แห่งที่สมเด็จพระญาณ-สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำริให้จัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ รวม 19 พระองค์ ในถิ่นที่ขาดแคลนสถานพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศ


---Advertisement---