728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย แถลงผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย แถลงผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน


สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย แถลงผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือน
นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเลย แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย รอบ 3 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2556 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 246 บัญญัติว่า ให้มีกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด โดยกระบวนการสรรหา และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสำนักงาน

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ สร้างเสริมเครือข่ายร่วมกับประชาชนและทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ตระหนักถึงพิษภัย การทุจริต รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยมให้สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริต

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย มีผลงานด้านการปราบปรามการทุจริต รวม 22 เรื่อง ผลงานด้านตรวจสอบทรัพย์สิน บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวนทั้งสิ้น 993 บัญชี ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ตามกฎหมายใหม่ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นได้เข้ารับตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินจะต้องยื่นภายใน 30 วัน นับจากวันเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---