728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ผู้ว่าฯเลย เปิดอบรมศูนย์เรียนเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่

ผู้ว่าฯเลย เปิดอบรมศูนย์เรียนเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่


ผู้ว่าฯเลย เปิดอบรมศูนย์เรียนเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม่
   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางมาเปิดฝึกอบรมเกษตรทั่วไป โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอด่านซ้าย นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ ผู้นำเกษตรกรชาวบ้านน้ำพุ หน.ส่วนราชการ ผู้อบรม เข้าร่วมเปิดโครงการฯ

   


นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ ผู้นำเกษตรกรชาวบ้านน้ำพุ กล่าวว่า ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดวิชาความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทดความรู้เพื่อสร้างเกษตรกรอาสาเป็นผู้นำในการขยายผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างเหมาะสมกับภูมิเวศน์และภูมิสังคม รวมถึงสนับสนุนการรวมเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพากันเพื่อดำเนินการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมินิเวศน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานการบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

---Advertisement---