728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอนาด้วง

จังหวัดเลยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอนาด้วง


จังหวัดเลยออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอนาด้วง
   จังหวัดเลยจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน นำหน่วยราชการออกให้บริการและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอำเภอนาด้วง

    เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มกราคม 2557 นายวิโรจน์   จิวะรังสรรค์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนำส่วนราชการระดับจังหวัด ออกพบปะเยี่ยมเยือนและให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนที่โรงเรียนบ้านแก้วเมธี   ตำบลนาด้วง   อำเภอนาด้วง จังหวัดเลยมีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำ ตามโครงการอาหารนักเรียนการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินการถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ให้บริการตรวจรักษาโรค แจกจ่ายพันธุ์พืชตรวจรักษาสัตว์ ให้คำแนะนำด้านการเกษตร ด้านแรงงาน และอื่นๆ

   จากนั้นส่วนราชการจังหวัด ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการของอำเภอและท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการของพื้นที่ตำบลนาด้วง คือปัญหาเส้นทางคมนาคมชำรุดทรุดโทรม  แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนในการระวังและป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่ชุมชนและขอความร่วมมือสร้างบรรยากาศเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้สะอาด สวยงามมีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสร้างหรือแสวงหาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวต่อไป 


---Advertisement---