728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , พิธีสวนสนามและปฎิญาณตนของยุวกาชาดไทย

พิธีสวนสนามและปฎิญาณตนของยุวกาชาดไทย


พิธีสวนสนามและปฎิญาณตนของยุวกาชาดไทย
นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีสวนสนามและปฎิญาณตนของยุวกาชาดไทย ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอเชียงคาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี กิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 

โดยจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีอุดมการณ์ที่จะสร้างสันติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตากรุณากับเพื่อมนุษย์โดยไม่แบ่งชนชั้น ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี มุ่งอบรมให้ความรู้ ความสามารถในด้านการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยผู้อื่น สร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ

ทั้งนี้ การสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดไทย โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย โรงเรียนเลยอนุกูล โรงเรียนธาตุพิทยาคม และโรงเรียนเชียงคาน เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานยุวกาชาด
 สภากาชาดไทย ดำเนินการในด้านการพัฒนาเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เลื่อมใสศรัทธา และพระองค์ทรงเป็นหลักสำคัญของสภากาชาดไทย โดยทรงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามหลักการกาชาด ทำให้กิจการกาชาดได้แพร่หลายไปยังกลุ่มเยาวชนทั่วทุกภูมิภาค เพื่อน้อมรำลึกถึงจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในฐานะที่ทรงสถาปนายุวกาชาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 ซึ่งการสวนสนามและปฎิญาณตนของยุวกาชาด มีครูผู้นำยุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 225 คน
VDO


แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---