728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , แขวงการทางเลยรับฟังความเห็นโครงการปรับปรุงทางหลวงหน้า มรภ.

แขวงการทางเลยรับฟังความเห็นโครงการปรับปรุงทางหลวงหน้า มรภ.


แขวงการทางเลยรับฟังความเห็นโครงการปรับปรุงทางหลวงหน้า มรภ.
แขวงการทางเปิดรับฟังความเห็นประชาชนโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ หวังแก้ปัญหาการจราจร-ลดอุบัติเหตุ
  
       วันนี้ (29 ม.ค.) ที่ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เลย แขวงการทางเลยที่ 1 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านชุมชนบริเวณหน้า มรภ.เลย เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัด ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบให้แก่ชุมชน จัดระบบการระบายน้ำในเขตชุมชน โดยมีประชาชนและนักศึกษาร่วมรับฟัง 500 คน
       
       ทั้งนี้ แขวงการทางเลยที่ 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวง 13.99 ล้านบาท ก่อสร้างขยายทางหลวงเพื่อประโยชน์เต็มพื้นที่ทางหลวง ขยายช่องจราจรเพิ่มจาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร มีทางเท้าทั้งสองข้าง จึงได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ใช้ทาง และผู้สนใจจากทั้งส่วนราชการ เอกชน ได้รับทราบถึงผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง
       


       ดร.สมเกียรติ เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงการทางเลย กล่าวว่า ทางหลวงสายนี้เป็นทางหลวงสายหลักเชื่อมจาก จ.เลย ไป อ.เชียงคาน และด่านท่าลี่ อีกทั้งยังตอบสนองกลยุทธ์การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สามารถนำไปสู่การยกระดับรายได้จากการค้า การท่องเที่ยว และบริการตามความต้องการของประชาชน อำนวยความปลอดภัย ลดความสูญเสียโอกาสด้านการค้า การลงทุน
       
       แต่เส้นทางดังกล่าวมีปริมาณการจราจรสูง มีผิวจราจรคับแคบ ไม่สามารถรองรับการจราจรปัจจุบันได้ ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จำเป็นต้องปรับปรุงให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วย


---Advertisement---