728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ผู้ว่าฯ เลย เดินหน้าโครงการพัฒนาภูบ่อบิด

ผู้ว่าฯ เลย เดินหน้าโครงการพัฒนาภูบ่อบิด


ผู้ว่าฯ เลย เดินหน้าโครงการพัฒนาภูบ่อบิด
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่วนอุทยานภูบ่อบิด ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย ซึ่งจังหวัดได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการพัฒนา “ภูบ่อบิด“ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของจังหวัดเลย ว่า

ขณะนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะใช้วิธีบูรณาการแผนงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เนื่องจาก “ภูบ่อบิด“ เป็นพื้นที่คาบเกี่ยว ทั้งเขตเทศบาลเมืองเลย และ อบต.ชัยพฤกษ์ ประกอบกับจังหวัดเลย เป็น 1 ใน 7 ของโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ ทั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดเลย เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอำเภอนาแห้ว – ด่านซ้าย – ภูเรือ , กลุ่มอำเภอท่าลี่ – เชียงคาน – เมืองเลย และกลุ่มอำเภอภูกระดึง – หนองหิน – ภูหลวง 

โดยแบ่งเป็นการท่องเที่ยวด้านประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ว่า ในปี 2557 ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พื้นที่ วนอุทยานภูบ่อบิด ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย ในวงเงิน 3 ล้านบาท เพื่อทำการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปรับปรุงถนนและลานจอดรถในพื้นที่วนอุทยานภูบ่อบิด ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ในขณะเดียวกัน จังหวัดก็ได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดพื้นที่ ที่ให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวชม นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากวนอุทยานภูบ่อบิด รับผิดชอบจัดทำแผนงานและโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อพท. และให้หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นที่ปรึกษา ส่วนการสำรวจออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ งานพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ งานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองเลย และองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ร่วมดำเนินการจัดทำแผนงานและโครงการ

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---