728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , สรุปการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เลย

สรุปการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เลย


สรุปการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เลย
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 นั้น ในส่วนของจังหวัดเลย ตลอดระยะเวลารับสมัครทั้ง 5 วัน มีผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นสมัครทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง รวม 16 คน จาก 6 พรรคการเมือง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัคร 4 คน คือ นายวิทยา โพธิพัฒน์ จากพรรคชาติพัฒนา หมายเลข 1 นายอุดม อ่ำแย้ม จากพรรคพลังสหกรณ์ หมายเลข 5 นายทศพล สังขทรัพย์ จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6 นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 15

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 3 คน คือ นายธรรมพล หงษ์คำ จากพรรคพลังสหกรณ์ หมายเลข 5 นางนันทนา ทิมสุวรรณ จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 15 นางอริสราภรณ์ เฟื่องอารมณ์ จากพรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 24

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัคร 4 คน คือ นายนาวิน วังคีรี จากพรรคชาติพัฒนา หมายเลข 1 นายนอง บัวระภา จากพรรคพลังสหกรณ์ หมายเลข 5 นายสิทธิชัย สิทธิรัตน์ จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6 นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 15

เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัคร 5 คน คือ นายแสงจันทร์ ศรีพลเมือง จากพรรคพลังสหกรณ์ หมายเลข 5 นายชูศักดิ์ บัวระภา จากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 6 นายวันชัย บุษบา จากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 15 นายบรรณกร จันมา จากพรรคประชาธิปไตยใหม่ หมายเลข 24 นายชยกร เศษสุวรรณ จากพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย หมายเลข 27

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---