728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , บร๊อคโครี่ปลอดสารพิษ ของเกษตรกรชาวภูเรือ จ.เลย

บร๊อคโครี่ปลอดสารพิษ ของเกษตรกรชาวภูเรือ จ.เลย


บร๊อคโครี่ปลอดสารพิษ ของเกษตรกรชาวภูเรือ จ.เลย
คุณพจนีย์ ใสกระจ่าง ผู้สือ่ข่ายไทยพีบีเอส จะพาไปชม วิธีการปลูกบร๊อคโครี่ปลอดสารพิษ ของเกษตรกรในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งนอกจากบร๊อคโครี่แล้วเกษตกรที่นี้ยังรวมกลุ่มปลูกผักเมืองหนาวอีกว่า 20 ชนิด

---Advertisement---