728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อัดงบ 1.6 ล้านบ.ติวเข้มผู้นำชุมชนต้านยาเสพติด

อัดงบ 1.6 ล้านบ.ติวเข้มผู้นำชุมชนต้านยาเสพติด

อัดงบ 1.6 ล้านบ.ติวเข้มผู้นำชุมชนต้านยาเสพติด
อบจ.เลย อัดงบ 1.6 ล้านบาท จัดอบรมผู้นำหมู่บ้านสร้างเครือข่ายต้านยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งชุมชน
       
       วันนี้ (17 ก.พ.) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เครือข่ายพลังแผ่นดินต้ายภัยยาเสพติด” โดยการจัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้งบประมาณดำเนินโครงการ 1.6 ล้านบาท

       นายธนาวุธ ทิมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ บังคับใช้กฎหมายอยางเคร่งครัด โดยอาศัยแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารจัดการความรู้ของจังหวัดเลยเป็นแนวทางแก้ปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชน ปรับเปลี่ยนแนวคิดจาการพึ่งพิงผู้อื่นเป็นการพึ่งพาตนเอง เป็นผู้นำที่เข้มแข็งมีคุณภาพ ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ต้องมีแผนพัฒนาในการแก้ปัญหามีการจัดทำประชาคม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกองทุนการเงินของหมู่บ้าน
       
       จังหวัดเลย ได้ดำเนินการตามโครงการทุกหมู่บ้าน รวม 916 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ระยะเวลาอบรมระดับจังหวัด อำเภอ เพื่อให้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม การบูรณาการสรรพกำลังในพื้นที่ มีระบบกลไกเฝ้าระวังในการปราบปรามยาเสพติดทุกระดับ ทั้งหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต้เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2557
       
       โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1,539,000 บาท จากเทศบาลเมืองเลย เทศบาลตำบลวังสะพุง และจากองค์การบริหารส่วนตำบล (ที่รับผิดชอบหมู่บ้าน//ชุมชนละ 5,000 บาท) จำนวน 4,680,000 บาท จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเลยอีก 352,000บาท
       
       รวมทั้งสิ้น 6,571,000 บาท ทำการอบรม จำนวน 1,200 คน 4 รุ่นๆ 300 คน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน


---Advertisement---