728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , ประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบ มรภ.เลย ในการปรับปรุงถนนหน้ามอ

ประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบ มรภ.เลย ในการปรับปรุงถนนหน้ามอ


ประชุมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบ มรภ.เลย ในการปรับปรุงถนนหน้ามอ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. แขวงการเลยที่ 1 จังหวัดเลย จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ปากปวน - ปากภู ระหว่าง ก.ม. 338+221 ผ่านย่านชุมชน ระยะทาง 0.385 กิโลเมตร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมี ดร.สมเกียรติ  เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงการเลยที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมอาทิตย์กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

         ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาคอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า จากปัญหาการจราจรด้านหน้ามหาวิทยาลัยมีปัญหามากขึ้นจาก จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ขยายตัวมากขึ้นทั้งหอพัก ร้านค้า และเส้นทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นเส้นทางหลักจากตัวเมืองเลยไปยังเอำเภอเชียงคานแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งรถส่วนตัว รถตู้ หรือรถบัส ทำให้มีปริมาณรถยนต์สัญจรเส้นทางนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเช้า และช่วงเย็น ที่พ่อแม่ ผู้ปกครองขับรถมารับส่งบุตรเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และนักศึกษา อาจารย์เดินทางเข้าออกมหาวิทยาลัย 

ในวันปกติ และวันเสาร์อาทิตย์ มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีความเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยจากปัญหาการจราจร ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และแขวงการทางเลยที่ 1 เรื่องการปรับปรุงถนนหน้ามหาวิทยาลัย ในสมัยนายพรศักดิ์ เจียรนัย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายสมพงษ์ อรุณโรจน์ปัญญา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และมาได้รับงบประมาณในการปรับปรุงจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยคนปัจจุบัน นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 

และเมื่อถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปรับปรุงเสร็จ จะช่วยลดปัญหาจราจรและอุบัติเหตุ ทั้งผู้คนที่ใช้ถนนจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น มีความคล่องตัวมากขึ้น และเส้นทางออกหน้ามหาวิทยาลัยจากเดิมต้องขับรถออกหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อชิดเลนขวามือเลี้ยวกลับไปยังตัวเมืองเลย จะปรับเป็นสี่แยกและมีสัญญาณไฟจราจรตรงประตูหน้ามหาวิทยาลัย เมื่อออกจากหน้ามหาวิทยาลัยสามารถเลี้ยวเข้าไปยังตัวเมืองเลยได้ทันที่ จะช่วยให้การใช้ถนนมีความปลอดภัยกับนักศึกษาและผู้ใช้เส้นทาง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ด้านการจราจร และทางมหาวิทยาลัยยังได้ดำเนินการในด้านความปลอดภัยภายในและชุมชนรอบๆ แก่บุคลากรและนักศึกษา และผู้มาใช้ใช้บริการในมหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือกับชุมชน ผู้ประกอบการหอพักรอบๆ มหาวิทยาลัย จัดระเบียบสังคม รอบมหาวิทยาลัยให้ปลอดอบายมุข ยาเสพติด และแหล่งมั่วสุม ร่วมกับทางจังหวัดเลย  สถานีตำรวจภูธร จังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเลย

       ด้าน ดร.สมเกียรติ  เพ็งรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงการเลยที่ 1  โครงการปรับปรุงทางหลวงหน้าบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทางแขวงการทางเลยที่ 1 จัดทำแผนรายประมาณการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณทางหลวง ในการดำเนินการก่อสร้างขยายเส้นทางเพื่อให้เต็มพื้นที่ทางหลวง โดยขยายช่องจราจรเพิ่มจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร มีทางเท้าทั้งสองข้าง ใช้งบประมาณ จำนวน 13.99 ล้านบาท และเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความสะดวก และส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางและผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงถนน ทางแขวงการทางเลยที่ 1 จึงจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้ใช้เส้นทาง และผูที่สนใจเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การปรับปรุงถนนคาดว่าใช้เวลา 4 เดือน จะแล้วเสร็จ

 


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

---Advertisement---