728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จังหวัดเลยเข้มมาตรการป้องกันไฟป่า

จังหวัดเลยเข้มมาตรการป้องกันไฟป่า


จังหวัดเลยเข้มมาตรการป้องกันไฟป่า
จังหวัดเลยประกาศทุกหมู่บ้านเป็นเขตควบคุม หากต้องการเผาวัชพืชในเรือกสวนไร่นาต้องแจ้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชี้ฝ่าฝืนจุดไฟเผาหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าโทษจำคุก 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000 บาท

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมไฟป่า เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีอากาศแห้งแล้ง ลมกระโชกแรง ทำให้เอื้อต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย และที่ดินทำกินของเกษตรกรมีการเผาไร่ หญ้า และวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยไม่มีการควบคุม ทำให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าและก่อให้เกิดไฟป่า ซึ่งยากต่อการควบคุมดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานต่างๆ สร้างความสูญเสียแก่ทรัพยากรป่าไม้และเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม


ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดเลยจึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้านเป็นเขตควบคุมไฟป่า และกำหนดระเบียบพร้อมมาตรการควบคุมไฟป่าในเขตควบคุมไฟป่า

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---