728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานและเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ.ด่านซ้าย

โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานและเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อ.ด่านซ้าย


โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานและเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเลย เปิดเผยว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย(สพพ.5) ร่วมกับจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพด่านซ้าย กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือพื้นที่พิเศษเลยและกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเมืองที่เป็นมิตรกับจักรยานและเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอด่านซ้าย ในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 06.30 -12.30 น. ณ ภูนาคำ รีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และลงนามความร่วมมือระหว่าง อพท. และจังหวัดเลย ในการผลักดันเมืองด่านซ้ายให้เป็นเมืองจักรยาน และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกับ สพพ.5 และเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่คนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลักดัน “ด่านซ้ายเมืองที่เป็นมิตรกับจักยาน”


นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่าอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นอำเภอเล็กๆ ที่แวดล้อมด้วยอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ มีประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตอย่างยาวนาน ประชาชนมีภาษาและอัตลักษณ์ของตัวเอง ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาอากาศดีตลอดปี เหมาะกับการเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่พิเศษเลย เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นกระแสความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าทางการเรียนรู้จาการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนต่อไป

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

---Advertisement---