728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ผู้ว่าฯ เลยเข้มคุมไฟป่า เผาวัชพืชต้องแจ้งกำนัน-ผญบ. ฝ่าฝืนทำไฟไหม้ป่าโทษทั้งจำ-ปรับ

ผู้ว่าฯ เลยเข้มคุมไฟป่า เผาวัชพืชต้องแจ้งกำนัน-ผญบ. ฝ่าฝืนทำไฟไหม้ป่าโทษทั้งจำ-ปรับ


ผู้ว่าฯ เลยเข้มคุมไฟป่า เผาวัชพืชต้องแจ้งกำนัน-ผญบ. ฝ่าฝืนทำไฟไหม้ป่าโทษทั้งจำ-ปรับ
ผู้ว่าฯ เข้มมาตรการป้องกันไฟป่า ประกาศทุกหมู่บ้านเป็นเขตควบคุม หากต้องการเผาวัชพืชในเรือกสวนไร่นาต้องแจ้งกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ชี้ฝ่าฝืนจุดไฟเผาหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าโทษจำคุก 2-15 ปี และปรับ 20,000-150,000 บาท

       นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมไฟป่า เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีอากาศแห้งแล้ง ลมกระโชกแรง ทำให้เอื้อต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย และที่ดินทำกินของเกษตรกรมีการเผาไร่ หญ้า และวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยไม่มีการควบคุม ทำให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าและก่อให้เกิดไฟป่า ซึ่งยากต่อการควบคุมดูแล
       
       โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานต่างๆ สร้างความสูญเสียแก่ทรัพยากรป่าไม้และเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการ ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม
       
       ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย อีกทั้งเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดเลยจึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้านเป็นเขตควบคุมไฟป่า และกำหนดระเบียบพร้อมมาตรการควบคุมไฟป่าในเขตควบคุมไฟป่า
       
       โดยหากประชาชนจำเป็นต้องเผาไร่ วัชพืช ในที่ดินทำกินของตัวเองต้องขออนุญาตจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกครั้ง พร้อมจัดทำแนวป้องกันไฟ และควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น โดยประสานกับสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเลยหรือหน่วยควบคุมไฟป่าที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย
       
       นายวิโรจน์กล่าวว่า หากผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาต หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอบครองจนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดทุกราย โดยเฉพาะประชาชนที่บุกรุกแผ้วถางป่า จังหวัดจะพิจารณาใช้นโยบายอพยพออกจากพื้นที่ตามที่เห็นสมควร และจะดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้น
       
       นอกจากนี้ ในเขตควบคุมไฟป่าประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า ในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้บริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ขยายออกไปเป็นบริเวณกว้าง หากไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ หรือสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเลย เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟป่าทันที หรือแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
       
       สำหรับการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท


---Advertisement---