728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / ปภ.จังหวัดเลย กำชับนายอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำและภัยแล้ง

ปภ.จังหวัดเลย กำชับนายอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำและภัยแล้ง


ปภ.จังหวัดเลย กำชับนายอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำและภัยแล้ง
ปภ.จังหวัดเลย กำชับนายอำเภอ 14 อำเภอ ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมระบุยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้ง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กำชับนายอำเภอ 14 อำเภอติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมระบุยังไม่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้ง

นายทแกล้ว นุศรีวอ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเลยว่า ยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ยังไม่ถึงขั้นประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ จึงแจ้งให้นายอำเภอ 14 อำเภอ เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับการเตรียมการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้แต่ละอำเภอ ประสานงานหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ อาทิ ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ สำหรับพื้นที่จังหวัดเลย ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและที่ราบ จึงมีระบบชลประทานไม่มาก โดยทั้งจังหวัดมีแหล่งน้ำที่เป็นชลประทานขนาดกลางประมาณ 12 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 แห่ง ปริมาณความจุน้ำที่จัดเก็บได้ 69 ล้านลูกบาศร์เมตร สำหรับปริมาณน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้มีประมาณร้อยละ 60 ส่งผลให้การทำการเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปรัง มีปริมาณน้อยลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ภัยแล้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีต่อเนื่องและรุนแรง คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ยังกล่าวว่า ภัยแล้งระยะยาวจะส่งผลต่อภาคการเกษตร การอุปโภคบริโภค จึงขอให้ประชาชนใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนชาวนาที่จะทำนาปรัง สามารถทำได้บางส่วน หรือประมาณร้อยละ 5-6 ของพื้นที่ และควรหารือกับเกษตรจังหวัด เพื่อขอคำแนะนำ สำหรับประชาชนที่อยู่ในเขตชลประทาน ควรบริหารจัดการ การใช้น้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ทำการเพาะปลูก ส่วนประชาชนที่อยู่นอกเขตชลประทานต้องระมัดระวังการใช้น้ำ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดวิกฤติขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---