728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยจัดวันคนพิการสากล

จังหวัดเลยจัดวันคนพิการสากล


จังหวัดเลยจัดวันคนพิการสากล
   เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม อ.ภูกระดึง จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเชิญชวนสมาชิกองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และมีโอกาสแสดงศักยภาพให้สังคมได้ประจักษ์ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ในฐานะบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม

       สำหรับประเทศไทยได้กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 โดยมีหัวข้อในการจัดงานว่า " ขจัดอุปสรรค เปิดโอกาส...สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน " ในส่วนของจังหวัดเลย มีกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจถึง สิทธิประโยชน์ของผู้พิการ ด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ บริการผู้ช่วยคนพิการ การปรับสภาพที่อยู่อาศัย การลดหย่อนภาษี และสวัสดิการเบี้ยความพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และ การสื่อสารสำหรับคนพิการ   การแสดงนิทรรศการผลผลิตฝีมือคนพิการ การรับสมัครคนพิการเข้าทำงาน การแสดงความสามารถคนพิการ และการตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน


  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวกับผู้พิการที่มาร่วมกิจกรรมว่า ในปัจจุบันสังคมไทยให้ ความสำคัญกับกลุ่มบุคคลพิการ ในฐานะบุคคลที่มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอย่างเต็มที่ และเป็นส่วนสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


---Advertisement---