728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , รมว.ทรัพยากรฯ ตรวจราชการจังหวัดเลย

รมว.ทรัพยากรฯ ตรวจราชการจังหวัดเลย


รมว.ทรัพยากรฯ ตรวจราชการจังหวัดเลย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการจังหวัดเลยให้นโยบายแก้ไขปัญหาให้คน สัตว์ และป่า อยู่ด้วยกันอย่างสันติ

บ่ายวันนี้ (26 ก.พ.2557) ที่ห้องประชุมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางประชุมติดตามและตรวจราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเลย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูเรือ นาแห้ว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง รับทราบผลการดำเนินงาน และสภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทั้งเพื่อการทำกินและเพื่อหาของป่าของสมาชิกชุมชนใกล้เขตพื้นที่ป่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาช้างป่าในเขตอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ออกไปหาอาหารในแปลงปลูกพืชของเกษตรกรนอกเขตป่า สร้างความเดือดร้อนและเสียหายแก่พืชผลการเกษตรของประชาชน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แนวทางการแก้ไขปัญหาว่า ในส่วนของการบุกรุกพื้นที่ป่าของราษฎร ขอให้ทุกหน่วยทำความเข้าใจกับประชาชน สร้างความรู้ในการอยู่กับป่าอย่างสมดุล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างสำนึกรักป่าให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติที่เกิดจากทรัพยากรป่าไม้ ในส่วนปัญหาช้างป่า ออกนอกเขตป่าไปทำลายพืชผลของเกษตรกร ขอให้ป้องกันโดยการสร้างแนวเขตป่าที่แข็งแรง และสร้างแหล่งอาหาร เช่น โป่งเทียม ขุดสระน้ำ ปลูกพืชอาหารช้าง เช่น กล้วย อ้อย เพื่อดึงดูดให้ช้างอยู่กับป่า ไม่ออกไปทำลายผลผลิตของชาวบ้าน

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชมนิทรรศการผลงานของหน่วยงานกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเลย และเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พื้นที่โคกนกกระบาของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---