728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / สืบสานวันสำคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” เมืองโบราณ

สืบสานวันสำคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” เมืองโบราณ


สืบสานวันสำคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” เมืองโบราณ
กลุ่มเมืองโบราณ สมุทรปราการ ชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงาน “วันมาฆบูชา” ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ พระธาตุบังพวน ภายในเมืองโบราณ สมุทรปราการ เข้าร่วมงานฟรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ เวลา 16.30 - 20.00 น. เข้าร่วมพิธีสวดอุปปาตะสันติ และสวดพระปริตร 12 ตำนาน และเวลา 20.00 - 21.00 น. ร่วมเวียนเทียน ณ พระธาตุบังพวน

       กลุ่มเมืองโบราณร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และปีนี้ได้อัญเชิญดินจากวัดเวฬุวันมหาวิหาร ณ กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญ ทั้งยังเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา และสถานที่เกิด “วันมาฆบูชา” ที่ย่อมาจากคำว่า มาฆปุรณมี แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญ เดือน 3 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีการประชุมครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ทั้งยังเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม โอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรกอีกด้วย
       
       นอกจากนี้กลุ่มเมืองโบราณได้จัดพิธีสวดอุปปาตะสันติ เป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาแต่โบราณกาล ทั้งยังมีอานิสงส์ให้ผู้ที่ร่วมสวดมนต์มีความสงบสุขร่มเย็น ปราศจากเหตุเภทภัยต่างๆ และการสวดพระปริตร 12 ตำนานนี้ ยังเป็นบทสวดมนต์เพื่อคุ้มเครองและมีอานุภาพอย่างมาก กล่าวกันว่าหากผู้ใดได้สวดมนต์บทนี้จะมีความเป็นสิริมงคล และเพิ่มพูนวาสนาบารมีอีกด้วย จึงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน
       
       ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2323-4094-9 หรือติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจได้ที่ www.ancientsiam.com และwww.facebook.com/AncientSiam
---Advertisement---