728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , , , โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเลย

โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเลย


โครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเลย
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ร่วมกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย ได้ดำเนินการจัดประชุม สัมมนาการส่งเสริมประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย มีเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมสัมมนา จำนวน 20 ราย จากพื้นที่อำเภอภูกระดึง, อำเภอภูหลวง, อำเภอท่าลี่และอำเภอนาแห้ว ซึ่งเป็นจากเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเลย ที่มีการดำเนินกิจกรรม ของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา
เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อในปัจจุบัน
เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารโคเนื้อ
เพื่อให้เกษตรกรทราบข้อมูลข่าวสาร แนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ระดับจังหวัด
การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและเกษตรกรให้ความสนใจการสาธิตการผสมสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงโคเนื้อต้นทุนต่ำ “มันสดหมักยีสต์” เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทางเลือกที่เกษตรกรสามารถนำสูตรอาหารดังกล่าวนำไปใช้หรือปรับใช้ในการเลี้ยงหรือการขุนโคภายในฟาร์มของตนเอง ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนด้านอาหารโคเนื้อได้เป็นอย่างดี


ผลที่คาดว่าเกษตรกรจะได้รับจากการประชุมสัมมนา
เเกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์การเลี้ยงโคเนื้อในปัจจุบันเพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้รับความรู้ในการลดต้นทุนด้านอาหารโคเนื้อจากการสาธิตผสมอาหารสัตว์
เกษตรกรได้แนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดโคเนื้อในพื้นที่ระดับจังหวัด

ภาพ/ข่าว : นายชัยกระมล คำเมือง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเลย

---Advertisement---