728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

จ.เลย จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน


จ.เลย จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
วันนี้ (10 ก.พ. 57) ที่สนามหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายกองเอกวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดเลย เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันอาสารักษาดินแดน ปี่ที่ 60 มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กระทำสัตย์ปฏิญาณตน จะยอมตายเพื่อรักษาแผ่นดิน , จะอยู่ในศีลธรรมของศาสนา , จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ , จะไม่ข่มเหงรังแกประชาชนผู้สุจริต ,จะอยู่ในระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

นอกจากนี้ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ได้มอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ “ แก่ผู้บังคับบัญชากองร้อยอาสารักษาดินแดน ระดับอำเภอ มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่สมาชิก อส. 43 ราย นางวณี จิวะรังสรรค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก อส. และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดเลย จากนั้นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ได้อ่านสารของ นายกองใหญ่จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของกิจการอาสารักษาดินแดน และสมาชิก อส. ได้ปรับปรุงสวัสดิการ และสิทธิให้กำลังพล เพิ่มค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นอัตราขั้นต่ำ 9,000 บาท ถึงขั้นสูงสุด 9,950 บาท

สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิก อส.จังหวัดเลย ได้ปฏิบัติหน้าที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประชาชน เช่น การรักษาความสงบตามแนวชายแดน ไทย – ลาว , การรักษาความสงบและความมั่นคงภายใน , การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและจัดระเบียบสังคม , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม , การพัฒนาชนบท การช่วยเหลือประชาชน และกิจการสาธารณกุศลจังหวัดเลย จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---