728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , นัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันคนพิการสากลจังหวัดเลย

นัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันคนพิการสากลจังหวัดเลย


นัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันคนพิการสากลจังหวัดเลย 
นางสาวสุกัญญา ภู่พัฒนากุล จัดหางานจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยกำหนด จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และได้เชิญหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการร่วมจัดกิจกรรม 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานทำงานด้านส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ กำหนดจัดวันนัดพบแรงงานคนพิการประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการจัดหางานคนพิการและประชาชนทั่วไป การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ และแจกเอกสารการประกอบอาชีพอิสระ สำนักงานฯ จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนคนหางาน/คนพิการ ได้ทราบโดยทั่วกัน หากท่านใดสนใจที่จะสมัครงาน ให้นำหลักฐานการสมัครงานไปแสดงด้วย คือ สำนำบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาบัตรคนพิการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา และรูปถ่าย ๑ นิ้ว ๑ ใบ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน ขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานและแจ้งตำแหน่งงานว่าง ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หรือสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย (หลังเก่า) ชั้น ๒ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ ๐- ๔๒๘๑- ๒๕๙๔ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ


---Advertisement---