728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย ทำพิธีมอบตึกสงฆ์อาพาธให้แก่โรงพยาบาลนาด้วง

จ.เลย ทำพิธีมอบตึกสงฆ์อาพาธให้แก่โรงพยาบาลนาด้วง


จ.เลย ทำพิธีมอบตึกสงฆ์อาพาธให้แก่โรงพยาบาลนาด้วง
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 กุมภาพพันธ์  2557 ที่โรงพยาบาลนาด้วง จ.เลย ได้มีพิธีมอบตึกสงฆ์อาพาธให้แก่โรงพยาบาลนาด้วง  อ.นาด้วง จ.เลย โดยมีพระราชสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผวจ.เลย เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยมีส่วนราชการอำเภอนาด้วง และคณะสงฆ์ (ธ) อ.นาด้วง มาร่วมงานนี้อยู่มากมาย

 ความเป็นมาของตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลนาด้วง  ปัจจุบันโรงพยาบาลนาด้วง จ.เลย  เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง  มีประชาชนอยู่ความรับผิดชอบ 26,094 ใน 4 ตำบล  มีวัด 59 วัด  พระสงฆ์จำนวน 147 รูป เมื่อมีการเจ็บป่วยได้เข้ารักษาที่ รพ.นาด้วง ปัจจุบันที่ให้การบริการ ร.พ.นาด้วงคับแคบ และแออัด บุคลากรผู้ให้บริการมีจำกัด ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร พระสงฆ์ที่เข้ามารักษาเห็นความแออัดไม่เป็นสัดส่วนในการให้บริการแก่ประชาชน
  


คณะสงฆ์อำเภอนาด้วง  โดยเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเป็นที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พ่อค้าประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาในอำเภอนาด้วงและจากทั่วสารทัศ ได้ร่วมกันจัดการก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลนาด้วงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 และแล้วเสร็จในปี  2556 สิ้นงบประมาณไปจำนวน 7 ล้านบาท และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 2 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 9 ล้านบาท  เป็นอาคาร 1 ชั้น มีห้องพิเศษ 2 ห้องห้องผู้ป่วย 12 เตียง และเตียงไฟฟ้า  14 เตียง


---Advertisement---