728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จ.เลย มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q”

จ.เลย มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q”


จ.เลย มอบป้ายสัญลักษณ์ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q”
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตและรับรองสินค้าที่มีความปลอดภัยในส่วนต้นน้ำของห่วงโซ่อาหาร เพื่อเป็นวัตถุดิบที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค 

โดยได้จัดทำโครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q หรือ Q Restaurant ขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ดำเนินการตรวจรับรองร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการและจัดทำป้ายสัญลักษณ์ “ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q” ให้แก่ร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้การดำเนินการตรวจรับรองร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

ในปีงบประมาณ 2556 มีร้านอาหารที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ ของโครงการที่กำหนด จำนวน 2 ร้านร้านเป็ดย่างเมืองเลย เลขที่ 580 หมู่ 2 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลยผู้เข้ารับมอบป้ายสัญลักษณ์ คือ นางอิสรีย์ สิริเชาวพัฒน์ร้านเจ้น้อยส้มตำเลขที่ 528 หมู่ 3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผู้เข้ารับมอบป้ายสัญลักษณ์ คือ นางภณิฎา หล้าแหล่ง

VDO

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---