728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ปปช.เลย แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ1 ปี

ปปช.เลย แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ1 ปี


ปปช.เลย แถลงผลการดำเนินงาน พร้อมทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ1 ปี
วันนี้ (4 มี.ค. 57) เวลา 07.00น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยงยุทธ มะลิทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. ร่วมกันเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสที่ ปปช.เลย ดำเนินงานมามาครบ 1 ปี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนประชาชน ร่วมงานกว่า 100 คน จากนั้นนางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายยงยุทธ มะลิทอง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. ได้แถลงผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย รอบ 1 ปี ( 4 มีนาคม 2556 – 4 มีนาคม 2557 )

สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญของ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย เช่น ด้านการปราบปรามการทุจริต รับเรื่องรวม 66 เรื่อง แยกเป็นรับเรื่องเอง 26 เรื่อง และ ปปช.ส่วนกลางส่งมาให้ 40 เรื่อง ผลงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งปี 2556-2557 จำนวนทั้งสิ้น 1,054 บัญชี ผลงานด้านการป้องกันการทุจริต จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของ สำนักงาน ปปช.จำนวน 153 ครั้ง นอกจากนั้นได้การเผยแพร่ความรู้ตามกฎหมายใหม่ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้ารับตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้ตรงตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินจะต้องยื่นภายใน 30 วัน นับจากวันเข้ารับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน สำนักงาน ป.ป.ช.เลย ได้จัดทำรายชื่อของบุคคล ซึ่งได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ป.ป.จ. ส่งให้ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบประวัติ และประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ทางเว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อมูล รวมทั้งได้ส่งให้หน่วยงานของทางราชการที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบประวัติ และจัดส่งข้อมูลมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ ป.ป.จ. ต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งได้ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2557

แหล่งที่มา : สวท.เลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---