728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลยเปิดงานสตรีร่วมใจ รู้รักสามัคคี วันสตรีสากล

จังหวัดเลยเปิดงานสตรีร่วมใจ รู้รักสามัคคี วันสตรีสากล


จังหวัดเลยเปิดงานสตรีร่วมใจ รู้รักสามัคคี วันสตรีสากล
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ สนามที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย ได้มีพิธีเปิดงานวันสตรีร่วมใจ รู้รักสามัคคี วันสตรีสากล มีนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย นายภาณุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเปิดงานวันสตรีสากล (วันที่ 8 มี.ค.2557) โดยมีองค์กรพัฒนาสตรีจาก 14 อำเภอจังหวัดเลย กว่า 3,000 คน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

    นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย กล่าวว่า การรวมพลังองค์กรพัฒนาสตรี เป็นการรวมพลังคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จาก 14 อำเภอ กว่า 3,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรีทุกระดับได้รำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ ของนางคลอร่า เชทกิ้น สตรีชาวเยอรมันและเหล่าสตรีกรรมกรทั้งหลาย เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ค.ศ.1910 (พ.ศ.2453) เพื่อให้ได้มาซึ้งสิทธิการออกเสียงเลือกตั้งของสตรี และสิทธิในการทำงาน ความเสมอภาค ความยุติธรรมและสันติภาพของชาวโลก เป็นการส่งเสริมองค์กรสตรีทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรี การแสดงบทบาท ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนและสังคม

   ทำให้มีความเชื่อมั่นในการปฎิบัติงานมากขึ้น ตลอดจนได้รับประสบการณ์ตรง สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ้งกันและกัน อันไปสู่การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนต่อไป โดยการน้อมนำแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง---Advertisement---