728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อำเภอภูเรือจัดโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

อำเภอภูเรือจัดโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ


อำเภอภูเรือจัดโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกลาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย ได้มีการจัดประชาคมโครงการ"ปิดทองหลังพระ" สืบสานแนวพระราชดำริโดยการดำเนินการของมูลนิธิปิดทองหลังพระ โดยมีนายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายปิติ จันทระ ผอ.ส่วนประสานการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชดำริ สนผ.สป. เป็นประธานในการประชาคมฯ โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผ๔ใหญ่บ้าน ราษฎรตำบลปลาบ่า อ.ภูเรือ ร่วมประชาคมโครงการดังกล่าว


   นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ กล่าวว่า วันนี้ทางผู้ตรวจราชการฯ มาร่วมประชุม หารือ ประชาคมกับชาวบ้านกับผู้นำชุมชนในท้องถิ่นของตำบลปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เกี่ยวกับโครงการปิดทองหลังพระ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนให้ความรู้ด้านข้อมูล การปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมมืออย่างแท้จริง กลุ่มผู้นำนั้นมีความรู้ดีและทราบว่าว่าจะเดินไปทางไหนทิศทางใด การศึกษาดูงาน จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรบ้าง

    โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ มาระดมอบรมให้ความรู้นั้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามาดูแลเป็นตัวนำของประชาชนกับโครงการนี้ด้วย จะได้มองเห็นถึงปัญหาของตนเอง  ปัญหาของหมู่บ้านชุมชน และความต้องการตลอดจนการพัฒนาให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พึ่งพาตนเอง น้อมนำหลักการใช้ชีวิตมาใช้ รู้จักเก็บออม การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย หลีกเลี่ยงอบายมุข  มีเหตุมีผล  มีภูมิคุ้มกัน ผสมผสานกับความรู้ด้านต่าง  ๆ รวมทั้งการมีความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมและได้ประโยชน์ เป็นหมู่บ้านนำร่องต้นแบบของจังหวัดเลย  และจังหวัดเลยก็จะขยายผลออกไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งนี้ หมู่บ้านกลางเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลเมือง อยู่ท่ามกลางภูเขา ผู้นำหมู่บ้านเสนอขึ้นไป ทางมูลนิธิปิดทองหลังพระก็เข้ามาดูมาประเมินและได้รับคัดเลือกเลือกเป็น 1 ใน 10 ส่วนระยะเวลานั้นยังกำหนดไม่ได้ว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมายเมื่อไร เพราะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยปลูกฝังเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสู่ลูกหลานด้วย โดยแบ่งชาวบ้านเป็น 7กลุ่ม และนำข้อมูลไปพิจารณาหาทางพัฒนาในระบบราชการระบบองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป 


---Advertisement---