728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , รองเท้านารีเหลืองเลย ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย

รองเท้านารีเหลืองเลย ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย


รองเท้านารีเหลืองเลย ดอกไม้ประจำจังหวัดเลย
รองเท้านารีเหลืองเลย ( Paphiopedilum hirsutissimum) หรือรองเท้านารีคอขาว เป็นกล้วยไม้ดิน พบตามซอกหินหรือที่ร่ม แพร่กระจายตั้งแต่จีนตอนใต้ พม่าและทางเหนือของอินเดีย ใบรูปขอบขนาน หนา ก้านช่อดอกยาว ดอกสีเขียวหรือเขียวอมม่วง มีขน ดอกเดี่ยว ออกดอกเดือนธันวาคมถึงมีนาคม


---Advertisement---