728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , จังหวัดเลย เปิดกิจกรรมออกกำลังกาย “ รักเลย รักสุขภาพ “

จังหวัดเลย เปิดกิจกรรมออกกำลังกาย “ รักเลย รักสุขภาพ “


จังหวัดเลย เปิดกิจกรรมออกกำลังกาย “ รักเลย รักสุขภาพ “
จังหวัดเลย ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จัดทุกวันพุธ เป็นวันออกกำลังกายของข้าราชการและประชาชน ที่หน้าศาลากลาง

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มหกรรม “ รักเลย รักสุขภาพ “ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมีมากขึ้น ทำให้ประชาชนมีการออกกำลังน้อยลง เป็นผลทำให้ร่างกายอ่อนแอ นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนไป ทำให้โรคไม่ติดต่อได้กลายมาเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศและของจังหวัดเลย

ทั้งนี้ จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า โรคที่เป็นปัญหา 5 อันดับแรกของกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือก มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยที่พบ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรค คือ ขาดการออกกำลังกาย และบริโภคอาหารไม่ถูกต้อง ซึ่งหากข้าราชการและประชาชนมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ และบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้นจังหวัดเลย จึงได้รณรงค์สร้างกระแส การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วย โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "มหกรรมรักเลย รักสุขภาพ" เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน โดยการใช้หลักปฏิบัติ 3 อ. 2 ส. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ดี ไม่สูบบุหรี่ และ ไม่ดื่มสุรานอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมร่วมสนับสนุน โครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วย ซึ่งกิจกรรมหลักในมหกรรม รักเลย รักสุขภาพ ประกอบด้วย การออกกำลังกายกลุ่ม เต้นบาสโลบและแอโรบิค โดยจัดกิจกรรมทุกวันพุธอย่างต่อเนื่องที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีข้าราชการในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายประมาณ 300 คน

VDO

าพจาก: ท่านผู้ว่าฯ วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

---Advertisement---