728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เมืองเลยมุ่งบำบัดเหยื่อยานรกกลับคืนสู่สังคม

เมืองเลยมุ่งบำบัดเหยื่อยานรกกลับคืนสู่สังคม


เมืองเลยมุ่งบำบัดเหยื่อยานรกกลับคืนสู่สังคม
จังหวัดเลย เปิดโครงการสานฝัน ร่วมใจเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด มุ่งฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติดคืนภาวะปกติอยู่ร่วมกับคนรอบข้างในสังคมได้

       เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (25 มี.ค.) ที่กองร้อยทหารสารวัตรจังหวัดทหารบกจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการสานฝัน ร่วมใจเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
       
       นายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลยกล่าวว่า โครงการ “สานฝัน ร่วมใจเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” นั้นเป็นผลพวงจากรัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยผนึกเอาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กำหนดทิศทางแก้ไข เน้นคุณภาพให้เกิดความยั่งยืนเป็นหลัก
       


       ประกอบกับโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง
       
       ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสค่านิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ในการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
       
        โดยถือว่าผู้เสพ หรือผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยที่ต้องรักษาให้หายด้วยการบำบัดรักษา 
       
       ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่อยู่ในระบบบังคับได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดให้โทษ มีทักษะในการปฏิเสธ และทักษะในการดำเนินชีวิตร่วมกันกับบุคคลในครอบครัว และบุคคลในชุมชนสามารถปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

---Advertisement---